ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Eualus gaimardii

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Thoridae  
Vetenskapligt namn:
Eualus gaimardii  
Svenskt namn:
nordlig tångräka  

Kategori 2020:
DD  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
E. gaimardii har cirkumpolär utbredning. I våra vatten är arten ovanligt förekommande längs svenska västkusten, ned till norra Kattegatt. Den är dock vanligare i norra Bohuslän, där den regelbundet påträffas i Kosterområdet. Arten lever vanligen på djup under 20 meter, och har i norska vatten påträffats ned till ca 300 meter. Små räkor uppehåller sig bland olika brunalger i algbältet, medan de äldre vandrar djupare ned och påträffas på mjukbotten, men även sand- eller grusbotten. Arten tycks ha minskat kraftigt under senare år, sannolikt till följd av den omfattande eutrofieringen och dess effekter på algvegetationen. Den globala uppvärmningen kan också påverka arten negativt. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter