ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Spirontocaris spinus

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Thoridae  
Vetenskapligt namn:
Spirontocaris spinus  
Svenskt namn:
bredpannad taggräka  

Kategori 2020:
RE  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Arten har en cirkumpolär utbredning, och återfinns i Ishavet och arktiska delar av Atlanten och Stilla havet. I Europa går den ned till norra Skottland och Irland samt till Skagerrak. Enligt äldre uppgifter förekommer arten i våra vatten sällsynt längs Bohusläns och Hallands kuster från ca 5 meters djup ned till 200 meter, ibland ned till 500 m, på varierande bottensubstrat. Förekomsten i svenska vatten är på gränsen av artens utbredningsområde, vilket gör den känslig för klimatförändringar till följd av växthuseffekten. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering, trots eftersök på lämpliga lokaler. Arten har så vitt man vet inte påträffats i landet sedan 1930-talet. Svensk förekomst: Möjligen nationellt utdöd. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter