ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Micrenophrys lilljeborgii

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Cottidae  
Vetenskapligt namn:
Micrenophrys lilljeborgii  
Svenskt namn:
taggsimpa  

Kategori 2020:
DD  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Taggsimpa har en begränsad utbredning i vattnen runt den norra delen av de Brittiska öarna, vid Färöarna samt längs norska kusten söderut från Nordland till nordligaste Bohuslän. Arten är av allt att döma mycket sällsynt i norra Bohuslän. Totalt sett är arten funnen vid ett femtontal tillfällen i Gullmaren och Kosterfjorden, senast år 1923, samt vid Soteskär i augusti 2006. Inga fynd registrerade i analysportalen (2019-05-20). Larverna är pelagiska vilket gör att arten kan förväntas uppträda tillfälligt även långt utanför sitt normal reproduktionsområde. Taggsimpa har dessutom påträffats vid ett tillfälle i Skagerrak i samband med bottentrålsundersökningar - dock utanför svensk ekonomisk zon. Det finns ingen information som kan vägleda beträffande beståndstrender. Svensk förekomst: Tillfällig förekomst (alt. kvarstående), Svensk invandringshistoria: Spontan. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.  

Kategori 2015:
DD  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter