ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Raja clavata

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Rajidae  
Vetenskapligt namn:
Raja clavata  
Svenskt namn:
knaggrocka  

Kategori 2020:
EN  

Kriterium 2020:
A2bd  

Kriteriedokumentation 2020:
Knaggrocka har ett utbredningsområde som omfattar nordöstra Atlanten, Medelhavet och Svarta havet. Den förekommer från Marocko norrut till Island, Färöarna och Norge, där arten förekommer sällsynt upp i Barents hav. Tidigare var arten allmän i Skagerrak och Kattegatt med förekomster ner i Öresund. Arten har minskat sitt utbredningsområde i nordostatlanten och är nu koncentrerad till sydvästra delarna av Nordsjön. I södra Östersjön har arten alltid varit mycket sällsynt, men den har påträffats söderut till tyska kusten. I Sverige är knaggrocka numera mycket sällsynt med förekomsten begränsad till Skagerrak och Kattegatt. Knaggrocka är inte föremål för något riktat fiske i vare sig svenska farvatten eller i Nordsjön, men har fångats i betydande omfattning i blandade fisken och som bifångst vid bottentrålning. Få fiskar når könsmogen ålder då den redan under första, eller senast andra året, når upp till fångstbar storlek i trålfisket. Fekunditeten är låg (ca 140 ägg/år). Analys av provtrålningar utförda av Havsfiskelab under perioden 1915-1977 visar att arten minskade med upp till 90 % under denna period och med tanke på den omfattande bottentrålning som bedrivs i Nordsjön och Västerhavet är förutsättningarna för återhämtning dåliga. Fångstförbud råder i EU i Skagerrak & Kattegat. Knaggrocka klassas som Nära hotad NT i Europa (2014). Arten är fredad i svenska farvatten sedan 2004. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14000 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Registreras som egen art enbart sedan 2001 i IBTS, sedan dess en ökning men artbestämningen är osäker. ICES (2017) bedömer beståndet i Nordsjön, inkluderande östra engelska kanalen liksom Skagerrak & Kattegat som ökande. Minskningstakten har uppgått till 50 (30-70) % under de senaste 40 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2bd).  

Kategori 2015:
EN  
Kriterium 2015:
A2bd  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter