ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Dipturus batis

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Rajidae  
Vetenskapligt namn:
Dipturus batis  
Svenskt namn:
slätrocka  

Kategori 2020:
RE  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Slätrocka förekommer i Nordostatlanten. År 2009 publicerades en studie som visar att slätrockan egentligen är två arter, Dipturus cf. flossada respektive Dipturus cf. intermedia. Det är inte klarlagt vilken av de båda arterna som uppträder i Sverige. Det samlade utbredningsområdet omfattar nordöstra Atlanten från norra Norge, Färöarna och Island söderut till Madeira och Nordafrika. Arten finns även i Medelhavet där den är vanligast i de västra delarna. Slätrocka var under 1800-talet och fram till början av 1900-talet en vanlig art i Skagerrak och Kattegatt, och under denna period påträffades den vid något tillfälle i Öresund samt vid några få tillfällen i sydvästra Östersjön. Arten har minskat mycket kraftigt och uppträder numera inte regelbundet i svenska vatten. Analys av provtrålningar utförda av Havsfiskelaboratoriet under perioden 1915-1977 visar att arten minskade kraftigt under 1920- och 1930-talen, eventuellt med en återhämtning under 1940-talet. Från och med 1960-talet har beståndet av slätrocka successivt reducerats ytterligare och förekommer inte alls i IBTS i Skagerrak/Kattegat sedan 1990-talet. Framtidsutsikterna bedöms som dystra grundat på den omfattande bottentrålning som bedrivs i Västerhavet och i Nordsjön. Slätrockan är mycket känslig för fiske, den är fångstbar i trålfisket redan som nykläckt och har mycket låg produktivitet (ca 40 ägg/år). Slätrockan har försvunnit helt från många av Europas kustområden och från stora delar av Nordsjön. Könsmogna individer uppträder av allt att döma inte längre i svenska vatten. Arten är listad som akut hotad i Europa 2015 och fångstförbud råder inom EU. Svensk förekomst: Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.  

Kategori 2015:
RE  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter