ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Lamna nasus

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Lamnidae  
Vetenskapligt namn:
Lamna nasus  
Svenskt namn:
håbrand  

Kategori 2020:
CR  

Kriterium 2020:
A2d; D  

Kriteriedokumentation 2020:
Håbrand förekommer i tempererade områden såväl på södra som på norra halvklotet. Utbredningen på södra halvklotet är cirkumglobal, medan arten på norra halvklotet är begränsad till norra Atlanten där det har konstaterats ett visst utbyte mellan amerikanska och europeiska farvatten. Fram till mitten av 1900-talet uppträdde håbrand regelbundet i Skagerrak, Kattegatt och mera tillfälligt ner i Öresund. Numera uppträder arten regelbundet, men i små antal, i Nordsjön och i Skagerrak och mycket sällsynt i Kattegatt. Håbrand har fiskats intensivt i nordöstra Atlanten sedan 1930-talet. I Sverige infördes fiskeförbud år 2004 och sedan år 2010 råder nollkvot inom EU. De rapporterade landningarna i nordöstra Atlanten minskade från runt 3000 ton på 1950-talet till drygt 500 ton år 2000 och är efter 2010 försumbara. Håbrand listades i CITES bilaga 2 år 2013 och numer är all handel strikt reglerad. Håbrand klassas som akut hotad och med minskande population i Europa 2015. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 25 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 90 (80-95) % under de senaste 60 åren. Bedömningen baseras på faktisk eller potentiell exploatering av arten. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (A2d; D).  

Kategori 2015:
CR  
Kriterium 2015:
A2bd; D  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter