ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Cetorhinus maximus

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Cetorhinidae  
Vetenskapligt namn:
Cetorhinus maximus  
Svenskt namn:
brugd  

Kategori 2020:
CR  

Kriterium 2020:
A2abd; D  

Kriteriedokumentation 2020:
Brugd förekommer i de tempererade delarna av Atlanten och Stilla havet. Förekomsterna är koncentrerade till shelferna och kontinentalsockeln och arten kan samlas i stora grupper i områden med uppvällande vatten. Brugd förekommer regelbundet, men numera i relativt litet antal, i norra delen av Nordsjön, Norska havet och mera tillfälligt in i Skagerrak. Arten är en sällsynt besökare längs den svenska Västkusten och enstaka djur har siktats ända in i norra Östersjön (Möja 1960). Historiskt i Västeuropa kan man se mera intensiva perioder med riktat fiske (några hundra individer om året i ca 20 år) följda av sekellånga perioder med utarmade bestånd. Under perioden 1959-1980 fångade norska fiskare mellan 1266 och 4266 brugdar per år. I början av 1990-talet låg fångsterna på strax över 500 brugdar per år för att år 2001 ha sjunkit till endast 28 ex. Det riktade fisket har numera upphört och sedan 2006 råder nollkvot inom EU. Fortfarande landas dock enstaka exemplar som bifångst. Totalt sett bedöms beståndet i nordöstra Atlanten ha minskat med mer än 90 % under 1900-talet. Det finns inga uppgifter om hur stor populationsminskningen har varit i Sverige, men eftersom Sverige ligger i den extrema ytterkanten av artens utbredningsområde bedöms populationsminskningen vara minst lika stor som i Nordostatlanten i stort. Fångstförbud råder i svenska vatten sedan 2004 och fångstförbud 2012 inom hela EU. Brugd är listad i CITES bilaga 2 vilket innebär att all handel är strikt reglerad. Arten klassas som starkt hotad (EN) i Europa 2014. Svensk förekomst: Tillfällig förekomst (alt. kvarstående), Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 25 (0-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet lokalområden (förmodligen har enskilda populationer/grupper slagits ut helt.) och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 90 (80-95) % under de senaste 80 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och faktisk eller potentiell exploatering av arten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Akut hotad (CR) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (A2abd; D).  

Kategori 2015:
CR  
Kriterium 2015:
A2abd; D  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter