ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Trichoniscoides saeroeensis

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Trichoniscidae  
Vetenskapligt namn:
Trichoniscoides saeroeensis  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B2a  

Kriteriedokumentation 2020:
En litoral art som förekommer under stenar och träbitar nedsänkta i strandmaterialet. Endast ett fåtal lokaler kända (Halland, Särö; Sk, Kullaberg; Bohuslän samt Gotland, Hall och Hoburgen). Den kan i och för sig förbises eftersom den är den minsta arten i sin familj, men samtidigt kan den vara talrik där den finns. Förändringar av strandmiljön som tex exploatering och förorening kan påverka arten negativt, men vi har inga uppgifter på minskning. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 50 (12-250) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
B2a  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter