ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Trachelipus ratzeburgi

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Trachelipodidae  
Vetenskapligt namn:
Trachelipus ratzeburgi  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B1ab(iii)+2ab(iii)  

Kriteriedokumentation 2020:
Känd från ett relativt litet antal glest liggande lokaler i Halland, Bohuslän och Västergötaland. Lever i skuggiga löv- och blandskogar, gärna på bergiga och blockiga ställen med riklig förna. Mera fuktig skogsmark undviks. Slutavverkning, gallring och röjning av äldre skog utgör ett hot. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1400-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (40-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
B1ab(iii)+2ab(iii)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter