ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Tanymastix stagnalis

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Branchiopodidae  
Vetenskapligt namn:
Tanymastix stagnalis  
Svenskt namn:
hällkarsräka  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B2c(iv)  

Kriteriedokumentation 2020:
Har en stabil och naturligt fluktuerande förekomst på Öland med stark koncentration till Stora Alvaret där den är allmänt förekommande i vätar och t o m i vattenfyllda hjulspår. Förekommer även i andra alvarvätar på ön, från Byrum i norr till Ottenby i söder. Några hot mot bestånden på Öland finns för närvarande inte. Förekomsterna på de 5 fastlandslokalerna (Upl, Vg, Bl) är avsevärt mera utsatt och fordrar fortsatt uppmärksamhet. Några uppgifter om beståndsutvecklingen på dessa lokaler är inte kända. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Utifrån fynddata 20140327. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-400) km². Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2c(iv)).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
B2c(iv)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter