ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Proasellus coxalis

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Asellidae  
Vetenskapligt namn:
Proasellus coxalis  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
B1ab(v)+2ab(v)  

Kriteriedokumentation 2020:
Upptäcktes i Höje å, mellan Lund och Lomma i mitten av 1970-talet och var då relativt vanlig där, i synnerhet i de åsträckor med mest eutrofierat vatten. Vid senare provtagningar har den emellertid ej påträffats. I november 1999 påträffades den i betydande antal på två punkter i Råån, S Helsingborg. Provtagningar under 2000-2004 visade en minskning i antal individer. I november 2004 hittades den i några exemplar på ytterligare en lokal: Stensån Ö om Båstad. I övrigt har arten utan resultat eftersökts ordentligt på många andra lämpliga lokaler i Skåne. Den har sannolikt en mycket begränsad utbredning. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 960 (900-1500) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (8-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(v)+2ab(v)).  

Kategori 2015:
EN  
Kriterium 2015:
B1ab(v)+2ab(v)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter