ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Limnadia lenticularis

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Limnadiidae  
Vetenskapligt namn:
Limnadia lenticularis  
Svenskt namn:
linsräka  

Kategori 2020:
EN  

Kriterium 2020:
B2ab(iii,iv)c(iv)  

Kriteriedokumentation 2020:
Lever i små, tillfälliga vattensamlingar nära kusten, dock alltid ovan högvattenlinjen. Har nyligen påträffats i ett strandnära småvatten intill Vänern (Karlstad). Är idag spridd på ett begränsat antal lokaler längs västkusten från norra Skåne till norra Halland. Enda förekomst på ostkusten är ett hällkar på Värmdö. Framtiden för de västra förekomsterna är till stor del beroende av ett tillräckligt betestryck på aktuella strandängar. ÅGP-art och är eftersökt under 2000-talet. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Igenväxning/upphörd hävd (bete av strandängar) största hotet. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)c(iv)).  

Kategori 2015:
EN  
Kriterium 2015:
B2ab(iii,iv)c(iv)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter