ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Gammaracanthus lacustris

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Gammaracanthidae  
Vetenskapligt namn:
Gammaracanthus lacustris  
Svenskt namn:
sjösyrsa  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B2a  

Kriteriedokumentation 2020:
Lever i djupa kalla sjöar med rent och oförsurat vatten och anses vara istidsrelikt. Den är hittills känd från ca 30 sjöar, men mörkertalet kan vara upp till 10x. Den drabbas sannolikt negativt av ökad vattentemperatur och inplantering av fisk. Inom miljöövervakningen fås den då och då i främst Vänern och Vättern - ingen negativ trend kan dock utläsas ur materialet. Från Norge finns dock uppgifter om väsentlig tillbakagång. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Nya fynd i IVMs databas. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-800) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
B2a  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter