ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Branchinecta paludosa

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Branchinectidae  
Vetenskapligt namn:
Branchinecta paludosa  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B2ab(i,ii,iii,iv,v)  

Kriteriedokumentation 2020:
Arten har en vid utbredning inom fjällkedjans smärre vattensamlingar men är ändå generellt sällsynt. Ställer höga krav på pH och hög alkalinitet men förkommer även utanför rena kalkområden och är sannolikt känslig för försurning. Förekommer bara högt upp, vanligen över 600 m och kommer sannolikt att missgynnas av ev. klimatförändringar. Förekommer bara i fiskfria vatten, varför fiskinplantering är ett hot. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (100-750). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 28044 (25000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 1000 (400-3000) km². Genererat utifrån fynddata 20140327. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Utsättning av fisk i fisktomma vatten. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
B2ab(i,ii,iii,iv,v)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter