ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Armadillidium opacum

Organismgrupp:
Kräftdjur  
Familj:
Armadillidiidae  
Vetenskapligt namn:
Armadillidium opacum  
Svenskt namn:
 

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
B2b(i,ii,iii,iv)  

Kriteriedokumentation 2020:
Förekommer i blockrik lövskog (ofta med hassel), lövängar och ljusa hagmarker, steniga torrängar och i kalkkärr. Arten är tydligt kalkgynnad. Den är påträffad främst i östra delen av landet upp till Mälarlandskapen med stora utbredningsluckor. Längs norrlandskusten känd från några isolerade områden upp till Hälsingland och Medelpad. Den hotas av igenväxning av lövängar och hagar, framförallt då de planteras med barrträd. Även dikning av kalkkärr är ett hot. Den minskar där kulturlandskapet snabbt förändras. Vi har ett betydande antal fynd från 1870-1970, därefter bara sporadiska fynd. I huvudsak beror detta säkert på avsaknad av eftersök, arten behöver därför inventeras. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (50-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(i,ii,iii,iv)).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
B2b(i,ii,iii,iv)  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter