ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Ursus arctos

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Ursidae  
Vetenskapligt namn:
Ursus arctos  
Svenskt namn:
brunbjörn  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
D1  

Kriteriedokumentation 2020:
Björn, som i första hand finns i barrskogsmiljö, är utbredd i Norrland och norra Sveland. Det svenska beståndet har via Tornedalen kontakt med den finska. Kontakt finns även med den norska populationen, som dock endast uppgår till 75-90 individer och som är beroende av inflöde från Sverige. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 1438 (1386-1490). Den senaste beräkningen (2017) av den svenska populationens storlek är 2877 (2771-2980) individer vilket motsvarar 1438 reproduktiva individer. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. Populationen är ökande. Över de sista tre generationerna har björnstammen växt, även om den skjutits ner något sedan toppen 2008. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
D1  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter