ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Phocoena phocoena

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Phocoenidae  
Vetenskapligt namn:
Phocoena phocoena  
Svenskt namn:
tumlare  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
A2bd; C1  

Kriteriedokumentation 2020:
Tumlare förekommer i Skagerak, Kattegatt och södra Östersjön. Beståndet i Västerhavet står i kontakt med nordsjöbeståndet. Arten hotas av bifångst vid fiske, miljögifter och troligen även av den ökande fritidsaktiviteten utmed kusterna. Beståndet i södra Östersjön tillhör en separat population som uppvisar genetiska och morfologiska skillnader jämfört med Västerhavets tumlare (inget eller ytterst ringa utbyte av individer). Eftersom nordsjöbeståndet med stor sannolikhet minskar nedgraderas inte rödlisningskategorin. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (1800-18000). Arealen av svenska vatten i Skagerack, Kattegat och Öresundsregionen multiplicerat med bedömd andel av populationen ger 23000 tumlare (8000-80000), Östersjöpopulationen är försumbar i sammanhanget.. Ca 45% av populationen är i reproduktiv ålder, och vi antar cirka 50% fertilitet. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. Förekomstarean är emellertid svårbedömd eftersom kunskapen är mycket dålig om var reproduktionsområdena är belägna och hur många de är. Populationen minskar med mer än 10% inom 22 (= 3 generationer) år. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Minskningen pågår fortfarande. Minskningstakten har uppgått till 40 (30-50) % under de senaste 22 åren. Individtäthet 0,34 2006 (SCANS II) mot 0,725 1994 (Hammond et al. 2002). Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och faktisk eller potentiell exploatering av arten (bifångst). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2bd; C1).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
A2bd; C1  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter