ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Phoca vitulina (Baltic population)

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Phocidae  
Vetenskapligt namn:
Phoca vitulina (Baltic population)  
Svenskt namn:
knubbsäl (östersjöpopulationen)  

Kategori 2020:
VU  

Kriterium 2020:
D1  

Kriteriedokumentation 2020:
Knubbsäl förekommer i en liten isolerad population i Kalmarsund. Enligt publicerade studier (Stanley m.fl. 1996, Goodman 1998) är Kalmarsundsbeståndet det genetiskt mest avvikande bland Europas knubbsälar, vilket motiverar separat behandling. Mycket tyder på att östersjöpopulationen har varit isolerad från övriga knubbsälbestånd under minst 6 000 år. Beståndet vid Måkläppen i Sydskåne är en utlöpare av västkustpopulationen, och det finns uppenbarligen inget utbyte av individer mellan beståndet i Kalmarsund och Västkustbeståndet. Antalet reproduktiva individer skattas till 840 (750-930). Antalet räknade djur år 2012 var 790. Cirka 65 % av sälarna är uppe på land vid räkning. Populationstillväxt 7,5 % per år och totalpopulation 2014 således cirka 1400 individer. Cirka 60 % av individerna är könsmogen. Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (4-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 km². Populationen är ökande. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
D1  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter