ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Petromyzon marinus

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Petromyzontidae  
Vetenskapligt namn:
Petromyzon marinus  
Svenskt namn:
havsnejonöga  

Kategori 2020:
EN  

Kriterium 2020:
A2ac; C2a(i)  

Kriteriedokumentation 2020:
Havsnejonöga är en atlantisk art med förekomster i Nordamerika, längs Nordafrikas kust, i Medelhavsområdet och längs Västeuropas kuster norrut till Island och Nordnorge. Havsnejonöga har påträffats längst de svenska kusterna upp till Dalälven, men regelbunden förekomst och lek finns uteslutande i de vattendrag som mynnar i Västerhavet, från Rönne å till norska gränsen. Lekmogna havsnejonögon sågs tidigare regelbundet i Mörrumsån, men inte längre in i Östersjön. 1990 var arten känd från 19 huvudavrinningsområden i Sverige med lek konstaterad i 15 vattendrag. Sedan dess har situationen för havsnejonöga förvärrats, arten har försvunnit från Blekinge och östra Skåne och är 2018 bara konstaterad i 14 huvudavrinningsområden. Arten har missgynnats av vandringshinder och kan missgynnas av dålig tillgång på stora bytesfiskar. Huvuddelen av beståndet finns i Ätran men trots de utförda åtgärderna vid Hertings kraftverk som bör ha gynnat arten har beståndet minskat i vattendraget. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 396 (261-531). Baserat på inventering 2018 och ett antagande om 3-6 individer per lekgrop. Antalet lokalområden i landet skattas till 17 (15-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (80-112) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde (försvunnit helt från vattendrag i Blekinge och östra Skåne.) och antalet reproduktiva individer (inventering 2009 och 2018 visar på en drastisk minskning av antalet lekgropar.). Minskningstakten har uppgått till 67,5 (50-85) % under de senaste 27 åren. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (A2ac; C2a(i)).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
D1  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter