ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Myotis nattereri

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Vespertilionidae  
Vetenskapligt namn:
Myotis nattereri  
Svenskt namn:
fransfladdermus  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Arten finns i södra Sverige från Skåne till Dalsland, Värmland och Dalarna, på Öland och Gotland samt längsmed Bottenhavets kust. På senare år har observationer av arten gjorts fläckvis i Norrlands inland. Arten har ökat i antal och utökat sitt utbredningsområde. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. Populationen är ökande. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Arten bedöms inte vara hotad i dagsläget eftersom åtgärder genomförs för att minska utdöenderisken. Skulle dessa åtgärder upphöra kommer arten sannolikt att uppfylla kriterierna för lägst kategorin Sårbar (VU). Åtgärder med koppling till skogsbruk.  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
C1  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter