ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Myotis dasycneme

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Vespertilionidae  
Vetenskapligt namn:
Myotis dasycneme  
Svenskt namn:
dammfladdermus  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
D1  

Kriteriedokumentation 2020:
Arten är fortfarande relativt sällsynt i Sverige men på senare år har antalet observationer ökat liksom dess utbredningsområde. Arten är starkt knuten till sjöar och större vattendrag. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 1700 (850-2550). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Troligt värde Printobs x 0,9. Förekomstarean (AOO) skattas till 848 (424-848) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Troligen är beståndet stabilt men dataunderlaget är dåligt. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).  

Kategori 2015:
EN  
Kriterium 2015:
D  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter