ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Lutra lutra

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Mustelidae  
Vetenskapligt namn:
Lutra lutra  
Svenskt namn:
utter  

Kategori 2020:
LC  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Utter finns utbredd i Norrland, stora delar av Svealand samt lokalt i Götaland. Optimala miljöer för arten är vatten som erbjuder riklig tillgång på lättfångad föda året runt och som har tillgång till platser där den kan vila ostört, föda upp ungar etc. Den alpina utterpopulationen har kontakt med den norska populationen som uppgår till i storleksordningen 20000 djur, där de flesta finns vid kusten. Uttern ökar i Sverige men det finns fortfarande stora tveksamheter vad gäller utterns reproduktionsframgång. Höga halter av "nya miljögifter" såsom PFOS och PBDE har uppmätts i uttrar och vad dessa halter innebär för arten har vi ännu ingen kontroll på. I Norge har beståndet minskat med minst 30 % 1996-2011 och bedöms därför inte kunna påverka de svenska beståndet i positiv riktning. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (3000-5000). Stor osäkerhet i skattningarna då inventeringarna bara ger förekomst. Populationsstorleken skattas utifrån den trend inventerarna skattar. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. AOO grundar sig på antal reproducerande honor ggr 25 km2. Populationen är ökande. Arten har under de senaste 10-15 åren koloniserat nya områden i Götaland och Svealand. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
D1  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter