ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Eptesicus serotinus

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Vespertilionidae  
Vetenskapligt namn:
Eptesicus serotinus  
Svenskt namn:
sydfladdermus  

Kategori 2020:
LC°  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Sydfladdermus observerades 1982 för första gången i Sverige då ett mer eller mindre fast tillhåll för en grupp fladdermöss upptäcktes i nordöstra Skåne. Denna förekomst försvann 1987, men arten observeras nu årligen på olika håll i detta landskap. Fynd finns även från Öland, Gotland, Södermanland, Östergötland, Västergötland, Småland, Blekinge och Halland. Inga yngelkolonier är ännu funna men artens uppträdande tyder på fast förekomst. Arten finns till stor del i kulturlandskap med inslag av skogspartier, gårdsmiljöer, parker, betesmarker och åkrar. Sydfladdermus är en migrerande art. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 7000 (3500-10500). Sydfladdermus är eftersökt på ett stort antal lokaler i Götaland och Svealand och allt tyder på att mörkertalet är litet. Arten har möjligen svårt att etablera sig ordentligt i landet p.g.a. konkurrens den mycket allmänna Nordiska fladdermusen. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 30 (10-50) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Eftersom det finns möjlighet att arten kan invandra från kringliggande länder bedöms utdöenderisken vara lägre än vad övriga tillgängliga data antyder. Rödlistningskategorin markeras därför med en gradsymbol som indikerar att justering har skett. Kategorin påverkas inte av detta utan behåller sitt värde LC. Sydfladdermusen är en flyttande art och har nära kontakt med den danska populationen som är stor och livskraftig.  

Kategori 2015:
EN°  
Kriterium 2015:
D  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter