ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Canis lupus lupus

Organismgrupp:
Däggdjur  
Familj:
Canidae  
Vetenskapligt namn:
Canis lupus lupus  
Svenskt namn:
eurasiatisk skogsvarg  

Kategori 2020:
EN  

Kriterium 2020:
D  

Kriteriedokumentation 2020:
Varg har stor förmåga att anpassa sig till vitt skilda miljöer, men är beroende av en relativt rik fauna, helst med inslag av större bytesdjur som älg, ren och rådjur. Varg bedömdes som EN 2010 men uppfyller nu kriterierna för VU beroende på en fortsatt populationsökning som passerat 250 reproduktiva individer. Bedömningen kan emellertid snart förändras negativt eftersom regering och riksdag beslutat att artens gynnsamma bevarandestatus är 27 reproducerande par (cirka 190 reproduktiva individer). Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 213 (169-277). Vintern 2017/2018 konstaterades 41 familjegrupper i Skandinavien, varav 28 i Sverige, 5 i gränstrakterna mellan Sverige och Norge och 8 i Norge. Detta innebär totalt cirka 410 vargindivider (324-533 95 % CI), varav 305 (241-396) i Sverige. Av dessa är cirka 70 % könsmogna, dvs. cirka 213 individer i Sverige. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. Vargen tillåts inte etablera sig i renskötselområdet - ett politiskt beslut. Populationen är ökande. Den Skandinaviska populationen har sedan 1993 vuxit från cirka 30 individer till just över trehundra vintern 2017-18, populationen var dock något högre för några år sedan. Anledningen till minskningen de senaste åren är i huvudsak ökad illegal jakt. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar underarten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).  

Kategori 2015:
VU  
Kriterium 2015:
D1  
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter