ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Leuciscus aspius

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Cyprinidae  
Vetenskapligt namn:
Leuciscus aspius  
Svenskt namn:
asp [fisken]  

Kategori 2020:
NT  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
I Sverige finns det reproducerande bestånd av asp i vattendrag som rinner ut i Mälaren, Hjälmaren och Vänern, i Göta älv med tillflöden, i de nedre delarna av Motala ströms avrinningsområde samt mycket fåtaligt i Dalälven och Emån. Egentliga övervakningsdata saknas. Arten har fångats enstaka gånger vid sjöprovfisken, utan trend. Uppgifter från yrkesfiskare i Mälaren och Hjälmaren antyder dock att bestånden där är stabila eller svagt ökande. Bestånden i Emån, Motala ström och Dalälven är mycket svaga. Runt Mälaren bedrivs det sedan 2005 arbete för att öppna upp vandringsvägar så att arten kan nå upp till tidigare lekplatser. Aspens storlek gör den intressant för riktat fiske, ett fiske som tidigare framför allt bedrivs i samband med leken, numera mera genom trolling lugna sommarkvällar. Under 2000-talet har intresset för asp som matfisk ökat, vilka effekter det har på bestånden är oklart. Sedan 2004 är det förbjudet att fiska efter asp under perioden 1 april-31 maj i alla till Vänern, Mälaren och Hjälmaren tillrinnande vatten. Fredningen under lekperioden bedöms vara nödvändig för att förhindra minskning. Asp är förtecknad på bilaga 2 till EU:s art och habitatdirektiv samt globalt klassad som Livskraftig LC (IUCN 2008). Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer skattas till 8400 (5600-11200). Baserat på en uppskattad lekpopulation om 100-200 individer per lekplats och minst 56 lekplatser. Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (56-125). 15 isolerade populationer plus 41 avrinningssystem med en eller flera lekplatser. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 472 (450-600) km². Populationen är ökande. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Arten bedöms inte vara hotad i dagsläget eftersom åtgärder genomförs för att minska utdöenderisken. Skulle dessa åtgärder upphöra kommer arten sannolikt att uppfylla kriterierna för lägst kategorin Sårbar (VU).  

Kategori 2015:
NT  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter