ÖVERSIKT KRITERIER   |  KATEGORIER: Ej Tillämplig (NA), Ej bedömd (NE), Kunskapsbrist (DD), Livskraftig (LC),
  Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR), Nationellt utdöd (RE)

Kommentera bedömning:

Kommentarsfunktionen stängd för preliminärbedömning av rödlistan 2020

Tack för alla synpunkter

Acipenser oxyrinchus

Organismgrupp:
Fiskar  
Familj:
Acipenseridae  
Vetenskapligt namn:
Acipenser oxyrinchus  
Svenskt namn:
atlantisk stör  

Kategori 2020:
RE  

Kriterium 2020:
 

Kriteriedokumentation 2020:
Atlantstör (Acipenser oxyrhinchus) är en nordamerikansk art som under medeltiden invandrade till Europa och etablerade sig i större floder kring Nordsjön och i Östersjön. Molekylära undersökningar av museimaterial antyder att det åtminstone under 1800-talet skedde en omfattande hybridisering med europeisk stör (A. sturio). Fiskar med morfologiska karaktärer för atlantstör finns dokumenterade från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Dessa vandrade bl.a. upp i Göta älv och till nedersta vandringshinder i vissa östersjöälvar. Lek är känd från bl.a. Rhen, Elbe, Oder (Tyskland-Polen), Wisla, Drweca (Polen), Neman (Litauen, Vitryssland) och Neva (Ryssland, med sjöstationära former i Ladoga och Onega). Från Sverige finns inga bekräftade uppgifter om lek, men arten fångades regelbundet i små antal längs kusterna samt i vissa större älvar i samband med laxfiske så sent som under slutet av 1800-talet. Relativt unga individer finns bevarande från Göta älv vilket indikerar att lek kan ha skett. Arten slutade uppträda regelbundet i Sverige i början av 1900-talet. Den senaste stora atlantstören i Östersjön fångades år 1996 i Rigabukten. Försök med återintroduktion pågår i Tyskland och Polen sedan 2007. Detta har lett till tillfälliga fångster i Östersjön och Kattegatt sedan 2009. Atlantstör finns i livskraftiga bestånd i Nordamerika. Ett projekt inriktat på återintroduktion av arten till Göta älv har startat. Svensk förekomst: Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.  

Kategori 2015:
RE  
Kriterium 2015:
 
 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter