Preliminär bedömning av rödlistan 2020

Arbetet med rödlista 2020 i full gång

För närvarande pågår ett intensivt arbete med att bedöma tillståndet för Sveriges flora och fauna inför den rödlista som ska publiceras under våren 2020. Arbetet utförs vid ArtDatabanken tillsammans med ArtDatabankens expertkommittéer och andra experter.

Granska materialet

Vi inbjuder härmed alla som har kunskap och data om enskilda arter att granska materialet som ligger till grund för de preliminära bedömningar som hittills gjorts. I tabellen finns för varje art angivet rödlistekategori 2015, en preliminär kategori för 2020, de kriterier som utlöst (motiverat) kategorin 2020, samt en dokumentation av de data som varit betydelsefulla för kategoriseringen. Hela eller stora delar av den sistnämnda s.k. kriteriedokumentationen har genererats automatiskt från Artfakta-editorn (EDIT) som används vid bedömningen, baserat på de data som lagrats i systemet. OBS! Möjligheten att förhandsgranska bedömningar för fåglar och lavar kommer vid ett senare tillfälle.

Lämna synpunkter

Eftersom bedömningarna strikt baseras på tillämpning av Internationella naturvårdsunionens (IUCN:s) rödlistningskriterier ( länk till manualen, översikt av kriterierna) är det främst kompletteringar och korrigeringar i dataunderlaget vi önskar få in. Synpunkter på arters föreslagna kategori bör följas av motiverande nya data eller argumentation för att bedömarna tolkat tillgängliga data eller IUCN:s kriterier felaktigt.

Synpunkter kan lämnas fram t.o.m. 15 september 2019. Alla synpunkter som lämnats kommer därefter att noga gås igenom och utvärderas. Detta, i kombination med att kompletteringar av data och bedömningar parallellt fortgår vid ArtDatabanken, innebär att den slutgiltiga rödlista 2020 kan skilja sig påtagligt från de preliminära bedömningar som presenteras här.
Läs och kommentera bedömningar

Läs rödlistningsmanualen

Översikt över kriterier

Sök i 2015 års rödlista

Kontaktuppgifter till organismgruppsansvariga


Frågor:

karin.ahrne@slu.se
ulf.bjelke@slu.se
lena.tranvik@slu.se


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Växel 018-67 10 00 - karin.ahrne@slu.se, ulf.bjelke@slu.se, lena.tranvik@slu.se
Cookies | Behandling av personuppgifter